Vereniging

Wij ondersteunen verenigingen met het verzorgen van de administratie, jaarwerk, personeelszaken en belastingadviezen.

Hierbij ondersteunen wij meestal de penningmeester in de uitvoerende taken, waardoor deze zich voornamelijk kan beperken tot beleidsmatige zaken.

Tevens fungeren we als klankbord voor allerlei zaken.

Voor andere verzorgen we alleen de controle van de administratie en jaarcijfers, waarna na goedkeuring de penningmeester gedechargeerd kan worden.

U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de vereniging

Heeft u een wens of doel en wilt u met anderen samenwerken om dit te bereiken? Bijvoorbeeld om uw winkelgebied te verbeteren, samen te sporten of muziek te maken? Dan kunt u kiezen voor de vereniging als rechtsvorm.

Een vereniging heeft minstens 2 leden. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering. De leden hebben in principe allemaal 1 stem op de ledenvergadering. De ledenvergadering benoemt het bestuur, dat meestal uit leden bestaat.

Er zijn 2 soorten verenigingen, namelijk:

• Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid;

• Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Als u een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opricht, dan bent u als bestuurder in principe niet met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U richt deze vereniging op met een akte van de notaris. In deze akte staan de statuten.

Ook als u de statuten wilt wijzigen, moet u langs de notaris. Naast statuten hebben veel verenigingen een huishoudelijk reglement, waarin de praktische zaken zijn geregeld. Hiervoor heeft u geen notaris nodig. Een vereniging met rechtsbevoegdheid moet zich inschrijven in het Handelsregister.

Als u uw vereniging niet via de notaris opricht, dan hebt u een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. U bent als bestuurder met uw privé-vermogen aansprakelijk voor de verplichtingen. U kunt uw aansprakelijkheid wel beperken door de vereniging in te schrijven in het Handelsregister. De vereniging kan niets erven en geen registergoederen (zoals een pand) verkrijgen.

Heeft uw vereniging volledige rechtsbevoegdheid? Dan is inschrijving in het Handelsregister verplicht. U bent persoonlijk aansprakelijk zolang u dit niet heeft gedaan. Meestal verzorgt de notaris de inschrijving, maar vraag hier wel bevestiging van.

Een vereniging met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Of een vereniging btw moet betalen, hangt af van de specifieke situatie. Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de Belastingdienst.

Verenigingen kunnen werknemers in dienst hebben.

Ontbinding van een vereniging kan onder meer als de algemene vergadering de vereniging opheft, door het ontbreken van leden of bij faillissement.

(Bron: Kamer van Koophandel)