Vereniging van Eigenaars

Alle appartementseigenaars in Nederland zijn verplicht lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. Elke VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister.

U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de Vereniging van Eigenaars (VvE)

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is opgebouwd uit een vergadering van eigenaren, een bestuur en commissies. De VvE heeft een aantal verplichtingen. Ze moet minimaal één keer per jaar vergaderen, een reservefonds opbouwen en een jaarrekening opstellen. Uw VvE kan het bestuur of beheer (deels) uitbesteden of hiervoor een VvE-lid kiezen. Het bestuur zorgt er onder andere voor dat de besluiten uit de VvE-vergadering worden uitgevoerd.

Het bestuur van de VvE heeft volgens het splitsingsreglement twee financiële verplichtingen. Ze moet ieder boekjaar een jaarrekening maken én een begroting. Een boekjaar valt meestal samen met een kalenderjaar.

Met de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening moet bestaan uit:

  • Een exploitatierekening: een overzicht van inkomsten en uitgaven van de VvE in het boekjaar;
  • Een balans: een momentopname van de bezittingen (meestal spaarsaldo) en de schulden van de VvE. Omdat VvE’s niet mogen lenen hebben ze vrijwel nooit schulden;
  • Toelichting: op de (belangrijke) afwijkingen tussen begrote en werkelijke kosten. Een voorbeeld van een toelichting is dat uit controle is gebleken dat de waterleidingen vervangen moeten worden.

Een externe accountant of een kascommissie controleert de jaarrekening en brengt daarvan verslag uit op de vergadering. Als de VvE geen accountant heeft, is een kascommissie verplicht. Deze moet voor de controle alle relevante documenten hebben zoals facturen, de begroting en de activastaat.

Met de begroting schat het bestuur de inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. Vaak gebeurt dit op basis van de (voorlopige) jaarrekening.

Als de VvE-leden in de vergadering akkoord zijn gegaan met de jaarrekening, kan het bestuur décharge vragen aan de VvE. De vereniging neemt dan de verantwoordelijkheid over het afgesloten boekjaar over van het bestuur. Het bestuur kan wat betreft financiën niet meer aansprakelijk worden gesteld voor dat boekjaar. Zet de goedkeuring van de jaarrekening en de dechargeverlening als 2 verschillende punten op de agenda voor de VvE-vergadering.

(Bron: Vereniging Eigen Huis)