Jaarrekening

De jaarrekening verdwijnt dikwijls ongelezen in de la. Het is geschiedschrijving……passé.

In het beste geval staan we nog even stil bij het verleden, trekken we mogelijk conclusies en gaan vervolgens over tot de orde van de dag. Dit is vaak de gangbare praktijk.

Dat kan echt wel anders en beter! Een goede rapportage geeft inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming en kan u informatie bieden over de ontwikkelingen en over uw concurrentiepositie. Een belangrijke pijler om op te sturen.

Onze rapportage beperkt zich niet alleen tot de verplichte jaarrekening. Periodiek krijgt u van ons overzichten die u een indruk geven van de gang van zaken. Dit maakt dat u tijdig kunt bijsturen.

Uiteraard is het ook mogelijk om prognoses op te stellen en u te helpen met alle mogelijke berekeningen.

Onze jaarrekeningen voldoen aan de wettelijk regelgeving, ook wanneer dit niet strikt vereist is. Zij bieden belangrijke informatie.

Voor de bepaling van de belasting en de verkrijging van een financiering is het een onmisbaar stuk.

Over de jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming over een bepaald boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

We kennen twee soorten jaarrekeningen, de fiscale en de bedrijfseconomische.

De fiscale jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale regels. Deze dient ook als basis voor de bepaling van de fiscale winst, wat van belang is voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bedrijfseconomisch kunnen er andere normen gelden dan fiscale. Deze gegevens zijn van belang bij (her)financiering of verkoop van de onderneming.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, rolt een jaarrekening niet met een druk op de knop uit een computersysteem. Een volgens de wettelijke regels opgestelde jaarrekening moet echt samengesteld worden.

Bij het samenstellen van een jaarrekening moet onder meer gekeken worden naar:

  • Waarderingen en afschrijvingen;
  • Courantheid van voorraden en vorderingen;
  • Onderhanden werken en zaken die over het jaar heenlopen maar toegerekend moeten worden aan het betreffende boekjaar, of juist aan het volgende boekjaar;
  • Risico’s en het treffen van voorzieningen;
  • Afloopcontroles;
  • Controle van de omzet, inkopen en kosten;
  • Investeringen en recht op investeringsaftrek of andere regelingen;
  • Belastingberekeningen, toepassing kleine ondernemersregeling, e.d.

Uiteraard is dit niet voor elke onderneming gelijk. Bij klein ondernemers kan het zo gepiept zijn, bij grotere of complexe zaken kan het proces dagen in beslag nemen. Wij werken met werkprogramma’s/checklists, zodat er niets vergeten kan worden.

De balans is een momentopname, meestal per 31 december, en geeft een overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. Het overzicht geeft de bezittingen en schulden aan, alsook het eigen vermogen.

Een winst- en verliesrekening wordt ook wel een resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. In dit overzicht wordt de omzet verminderd met de inkopen en kosten, wat resulteert in een resultaat. Een positief resultaat noemen we winst; een negatief verlies.

In de toelichting wordt een nadere verklaring of uitsplitsing gegeven van de posten die op de balans en W&V-rekening voorkomen.